ที่ นร ๐๑๐๕.๐๕/๔๑๕๔๕

แชร์

ถึง นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ

ตามที่ท่านได้มีหนังสือคำร้อง ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าพื้นที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กรมสรรพากร ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบกรณีที่ท่านได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔