ที่ นร ๐๑๐๕.๐๕ /๔๐๖๒๕

แชร์

ที่ นร ๐๑๐๕.๐๕ /๔๐๖๒๕

ถึง นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ

ตามที่ท่านได้มีหนังสือคำร้อง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดคลองไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อรับทราบ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ