องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้ต้อนรับคณะดูงานจากที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย

แชร์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้ต้อนรับคณะดูงานจากที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย นําโดยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ จํานวน 70 คน เข้ารับฟังการบรรยาย และลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานโครงการเติมน้ำไว้ใต้ดิน (Ground Water Recharge Wanghamhae Model) และการจัดการน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( ตามรอยพ่อ ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนตามบริบทชุมชน เพื่อนําแนวทาง และแนวปฏิบัติไปพัฒนา สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ต่อไป